Christelijk geloof

Wie is de Heilige Geest?

Op een website als deze proberen we door middel van argumenten en levensverhalen aan te tonen dat het aannemelijk is dat God bestaat. Uit het feit dat websites als deze bestaan blijkt al wel dat het niet eenvoudig is om mensen daarvan te overtuigen. 

De reden daarvoor is dat God voor ons mensen niet waarneembaar is. Hij is van een andere orde, een andere dimensie.

In feite kunnen we alleen maar iets met zekerheid zeggen over God als Hij het zelf aan ons bekend maakt.

Er moet als het ware een teken van leven komen vanaf de andere kant. God moet zich aan ons waarnemingsvermogen aanpassen. In de theologie wordt dat accommodatie genoemd.

Jezus laat zien wie God is

Christenen geloven dat dit inderdaad is gebeurd. Het allerduidelijkste plaatje dat God ooit van zichzelf gaf is Jezus. 

Jezus zei het zelf: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes 14:9). Volgens de apostel Paulus had Jezus de gestalte van God en heeft Hij, bij zijn komst naar de aarde, de gestalte van een slaaf aangenomen (vergelijk Filippenzen 2:6-7). 

Jezus is het duidelijkste teken van leven vanaf de voor ons niet-waarneembare kant. In Jezus’ doen en laten is Gods liefde en bewogenheid met mensen waar te nemen.

De Bijbel laat zien wie God is

Ook de Bijbel zelf zou je kunnen omschrijven als zo’n aanpassing, zo’n accommodatie.  God heeft door middel van de Bijbelschrijvers tot ons gesproken in mensenwoorden. Hij heeft Zich aan ons waarnemingsvermogen aangepast, zodat wij Hem zouden kennen.

God als Drie-eenheid

Nu is de Bijbel heel duidelijk over het feit dat er maar één God is.

En tegelijkertijd maakt God zich bekend als Vader, Zoon en Heilige Geest. Vandaar dat in de loop van de tijd het woord Drie-eenheid is ingevoerd in de kerkgeschiedenis. Het is geen woord dat in de Bijbel staat, maar een woord waarmee gelovigen willen aangeven dat er één God is, die zich laat kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Soms worden de Vader, Zoon en Heilige Geest in één adem genoemd, zoals in het bevel om te dopen (Mattheüs 28:19). Als de Vader, Zoon en Heilige Geest apart genoemd worden, dan gaat het vooral om hun specialisme.

De Vader wordt in verband gebracht met de schepping, de Zoon met onze redding, de Heilige Geest heeft als specialisme mensen laten ontdekken wie Jezus is. Dit zodat we een keus kunnen maken om Jezus toe te laten in ons leven en ons, door de Heilige Geest, van binnenuit te veranderen.

Tegelijk moeten we zeggen dat alle drie Personen van de Godheid ten volle op elkaar betrokken zijn. Ze kunnen niet zonder elkaar. De drie Personen zijn niet te scheiden van elkaar, maar wel te onderscheiden.

Wat doet de Heilige Geest?

In de christelijke kerken is het werk van de Heilige Geest altijd enigszins onderbelicht geweest. Dat heeft te maken met het specialisme van de Geest.

1. Jezus in de spotlights zetten

De Heilige Geest wil mensen tot geloof in Jezus brengen. Alle aandacht wordt op Jezus gericht. De Geest wil Jezus in de spotlights zetten, zodat mensen overtuigd worden dat Jezus Gods manier is om de afstand die tussen Hem en de mens is ontstaan te overbruggen.

In het specialisme van de Geest gaat het dus om Jezus. Hij klopt aan de deur van mensenharten als het Evangelie (goede nieuws) van Jezus bekend wordt gemaakt. Hij wil mensen laten begrijpen wat de betekenis is van de dood van Jezus aan het kruis en zijn opstanding uit de dood.

2. Overtuigingskracht geven aan het Evangelie

De Heilige Geest verleent overtuigingskracht aan het Evangelie. Hij geeft boodschappers kracht om te spreken.

3. Doet je opnieuw geboren worden

En als mensen gelovig gehoor geven aan het Evangelie, dan ondergaat de nieuwe gelovige een verandering die door de Geest bewerkt wordt. In de Bijbel wordt deze verandering als een nieuwe geboorte omschreven (Johannes 3:3).

Je ziet dus dat tot geloof komen te maken heeft met een menselijke keuze èn met het werk van de Heilige Geest. God neemt onze menselijke verantwoordelijkheid heel serieus, maar tegelijkertijd is het zonder de Heilige Geest onmogelijk te gaan geloven. In feite is geloof daarom een geschenk van God.

God wil bij zijn volk wonen

Vroeger woonde God bij het volk Israël in een tempel. Hij wilde bij Zijn mensen wonen. Dat is Zijn diepe verlangen.

Toen Jezus verscheen werd God mens en is Hij nog dichterbij gekomen. Hij werd één van ons. Toen woonde God niet in een gebouw, maar in Jezus.

Maar nadat Jezus is opgestaan uit de dood, is Hij naar de hemel gegaan. God is nog dichterbij gekomen. Hij woont nu niet meer in een gebouw, of alleen maar in Jezus, maar in iedere gelovige. Daarom worden gelovigen een tempel van de Heilige Geest genoemd (1 Korintiërs 6:19).

De Heilige Geest in ons

Zodra iemand gelovig wordt, ontvangt hij of zij de Heilige Geest. Dankzij het werk van Gods Geest in ons is er een relatie mogelijk met God. En omdat we met God leven gaat de Heilige Geest de nieuw-gelovige vormen, zodat Jezus meer en meer zichtbaar wordt in wie wij zijn en wat wij doen.

In feite wil Hij niets liever dan mensen zo vormen dat ze worden zoals ze bedoeld zijn. Dit veranderingsproces zal je leven lang duren, tot het moment dat Jezus terug komt. Dan zal iedere christen helemaal volmaakt gemaakt worden.

Over dat vernieuwende werk van de Geest is heel veel geschreven. En wat belangrijker is: het is door heel veel mensen ervaren, nadat ze hun leven aan Jezus Christus hebben toevertrouwd.

Als we het over Jezus hebben, dan vertrouwen we erop dat de Heilige Geest ook aan de deur van jouw hart klopt om je hart te openen voor de Vader die van je houdt, voor de Zoon die voor je stierf en voor de Heilige Geest die je nieuw wil maken.

Auteur: Peter Hartkamp

Wil je in gesprek over dit artikel, neem dan contact met ons op. Meer over Jezus leer je in de gratis online cursus “Waarom Jezus?” en “In gesprek met Jezus”.