Christelijk geloof

Wat is de drie-eenheid van God?

Christenen zeggen te geloven in een ‘drie-enige God’. Daarmee willen zij uitdrukken dat er maar één God is, die zich openbaart in drie Personen: Vader, Zoon (dat is Jezus Christus) en de Heilige Geest.

In de eerste plaats willen we opmerken dat we het woord ‘drie-eenheid’ nergens in de Bijbel zullen tegenkomen. In de theologie heeft men een woord gezocht voor het feit dat God zich in de Bijbel laat kennen als één God, die zowel Vader, Zoon als Geest is. Zo is het woord ‘drie-eenheid’ in gebruik geraakt.

De drie-eenheid gebaseerd op de Bijbel

We willen proberen kort te onderbouwen waar we in de Bijbel lezen dat God ‘drie-enig’ is. 

Éen God

In de eerste plaats willen we teksten in de Bijbel noemen die laten zien dat er maar één God is.

  • Deuteronomium 6:4Luister, Israël, de HEER, onze God, de HEER is de enige(NBV).

  • Jesaja 44:6Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen God buiten mij(NBV).

Drie Personen

Hoewel de Bijbel over één God spreekt, zien we dat de drie Personen Vader, Zoon en Geest bij allerlei gelegenheden gezamenlijk aan het werk zijn. 

1. Schepping

Dat begint al bij de schepping. We lezen over God die in het begin de hemel en de aarde schiep (Genesis 1:1). Maar er staat ook dat de Geest zweefde over de wateren (Genesis 1:2). En in het Nieuwe Testament lezen we dat ook van de Zoon (Jezus Christus) gezegd wordt dat Hij Schepper is. We noemen een paar teksten:

  • In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God (Johannes 1:1)…..Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat…… 
    (
    Johannes 1:3). Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond (Johannes 1:14). Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen (Johannes 1:18).

  • Beeld van God, de onzichtbare, is Hij (de Zoon!), eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen….(Kolossenzen 1:15-16).

  • Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven (1 Korintiërs 8:6).

Uit deze Bijbelteksten blijkt dat zowel de Vader, de Zoon als de Geest bij de schepping van hemel en aarde betrokken waren. 

2. Sterven en opstanding van Jezus

Iets dergelijks zien we ook bij het sterven en de opstanding van Jezus uit de dood. Met het oog op Zijn sterven zegt Jezus (de Zoon) dat Hij zelf zijn leven aflegt (Johannes 10:17-18). Anderzijds zegt de Bijbel dat God (de Vader) Zijn Zoon niet spaarde en voor ons prijsgaf  (bijv. Romeinen 8:32). En eveneens staat er dat Jezus Zich door de eeuwige Geest onbevlekt aan God heeft geofferd (Hebreeën 9:14). 

Van de opstanding geldt hetzelfde. Het was God (de Vader) die Zijn Zoon uit de dood terug bracht (Hebreeën 13:20). Het is ook waar dat Christus (de Zoon) zelf uit de dood opstond (Johannes 10:18). En uit Romeinen 1:4 en 8:11 weten we dat dit niet zonder de werking van de Heilige Geest is geweest.

3. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

Nog sterker komt dit tot uitdrukking als de opgestane Jezus zijn discipelen de wereld inzendt. 

Hij geeft hun daarbij de opdracht te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Er staat niet ‘in de namen van’ of in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest’. Nee, Vader, Zoon en Geest worden in één naam samengevat. 

4. Zegenbede

Tenslotte willen we nog de zegenbede noemen, die Paulus de Korintiërs toewenst en die door de eeuwen heen in heel veel kerkdiensten heeft geklonken. 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen (2 Korintiërs 13:13).

Ook hier worden de drie Personen in één verband genoemd. En het feit dat Paulus Jezus Christus eerder noemt dan God, laat zien dat hij hierin geen rangorde kent.

Samenvatting

Al deze gedeelten laten zien dat er drie Personen zijn, die in de schepping en in de kruisdood en opstanding van Jezus in een volkomen eenheid samenwerken. En toch willen we blijven zeggen dat er maar één God is. Eén God, bestaande uit drie Personen, die we wel kunnen onderscheiden, de Vader is niet de Zoon, de Zoon is niet de Geest, de Geest is niet de Vader. Maar we kunnen de Personen niet van elkaar scheiden. Vader, Zoon en Geest horen onlosmakelijk bij elkaar.

Behalve dat de Zoon (Jezus Christus) volledig God is, dient hier ook opgemerkt te worden dat de Zoon volledig Mens is. We hebben in het citaat uit Johannes 1 al gelezen dat het Woord God was en Mens is geworden (Johannes 1:114).

De belijdenis van de christelijke kerk van de drie-eenheid is niet meer dan een bescheiden poging om  menselijke woorden te vinden voor het Goddelijk mysterie van die ene God, Die zich in de Bijbel laat kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Auteur: Peter Hartkamp

Cursus 'Waarom Jezus?'

Wie is Jezus en wat voor betekenis heeft hij vandaag nog voor mij? Ontdek het waarom met deze cursus.